Accoglienza

Pi nuatri sciacchitani accogghiri è un duviri e un piaciri. L’infopoint servinu propriu a chissu: dariti ‘nformazioni pi fariti stari bonu cca’ cu nuatri, comu si tu fussi a la casa di n’amicu.

INFOPOINT DIFFUSO

N’ lu museo diffuso di Sciacca semu nuatri sciacchitani a riciviti cu li vrazza aperti. ‘n’attrovi peri peri ‘ntà tuttu lu paisi . apremu quannu agghiorna cu lu bar e chiuremu la notti cu lu pub. di iornu ‘n’attrovi nì li putii, nì lu tabacchinu e nì lu mastru.
ti vulemu ccà comun’amicu ci nì veni a truvari cu lu preu di cuntariti cu semu. nuatri avemu tantu amuri pì stà nostra Sciacca e ti putemu fari fari tanti spirienza

Total stores showing: 10

Immagine mangiare

MANGIARE

A Sciacca vinniru l’arabi, li greci, li romani, li normanni…e tutti ni lassaru li loro usi e la loro ccucina . Li nostri piatti sunnu fatti cu li frutti di la nostra terra, naturali e genuini, e sunnu cuciuti cu amuri e dedizioni. Tu dicci lu to desiderio e nuatri t’accuntintamu! Sciacca è un museo a cielu apertu unni po’ vidiri, sentiri, tuccari e gustari li cosi’ cchiu bboni di la nostra bedda terra. Semu ‘n museo da gustare .

Total stores showing: 14

Immagine dormire

DORMIRE

Vi apremu li porti cu amuri e crianza, picchì, farivi sentiri comu a la casa, è la nostra spiranza
‘ppi nuatri un sito forasteri, ma amici … picchì chissi semu nuatri sciacchitani: amurusi e ospitali. la nostra casa e la tò casa; li nostri cosi su’ li toi. dicci soccu cerchi: si vo mangiari bonu, si vo’ caminari pi la nostra Sciacca; si vo accanusciri la nostra storia, nuatri semu ‘cca pi accuntintariti
ni li nostri stanzi trovi tuttu chiddu chi ti servi pi stari bbonu, pi dormiri sereno, pi aviri la paci chi ti servi ‘nta li buatti di ceramica fatti ri li nostri ceramisti ci attrovi lu sapuni naturali sicilianu;

Total stores showing: 22

1
Museo Diffuso dei 5 Sensi
Logo

Cosa vuoi fare?

Chi vvoi fari?

PORTA SAN SALVATORE

è una di li porti cchiù vecchi di la città, nì cunta di guerri e patruna straneri. cà vinniru normanni nì l’annu 1000, quannu lu conte Ruggeru ci livau la Sicilia a li Mori.
nì cuntanu di lu tempu spagnolu quannu federico III D’Aragona fici li mura au giru giru di la città. a lu iornu d’oggi stì mura fannu parti di chiddi chi fici lu vicerè De Vega ‘ntà lu 1500.
Nì lu bastiuni ci semu nuatri, c’è la casa di lu “Museu diffusu di li cinqu sensi”: assabenedica!

Shopping cart